نمایش نتایج: از شماره 1 تا 9 , از مجموع 9

موضوع: حذف قوانین و اساسنامه از فرم عضویت

 1. #1
  تاریخ عضویت
  Mar 2012
  نوشته ها
  98
  سپاس ها
  52
  سپاس شده 5 در 5 پست

  پیش فرض حذف قوانین و اساسنامه از فرم عضویت

  با سلام من میخوام قسمت قوانین و اساسنامه رو از فرم عضویت حذف کنم باید چه کدی رو از فایل ریجستر حذف کنم ؟

 2. #2
  تاریخ عضویت
  Jul 2011
  محل سکونت
  Italy
  نوشته ها
  234
  سپاس ها
  88
  سپاس شده 364 در 157 پست

  پیش فرض پاسخ : حذف قوانین و اساسنامه از فرم عضویت

  درود

  این کد رو جایگزین بخش ( register ) [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید] مورد نظر کنید


  کد:
  {vb:stylevar htmldoctype} <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"<vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</vb:if> dir="{vb:stylevar textdirection}" lang="{vb:stylevar languagecode}"> <head> {vb:raw headinclude} {vb:cssfile register.css} <title><vb:if condition="$show['coppa']">{vb:rawphrase coppa} </vb:if>{vb:rawphrase register_at_x, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</title> {vb:raw headinclude_bottom} </head> <body> {vb:raw header} {vb:raw navbar} <div id="pagetitle"> <h1>{vb:rawphrase vbulletin_registration}</h1> <vb:if condition="$vboptions['usecoppa']"><p class="description">{vb:rawphrase step_2_of_2}</p></vb:if> </div> <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script> <script type="text/javascript"> function verify_passwords(password1, password2) { // do various checks, this will save people noticing mistakes on next page if (password1.value == '' || password2.value == '') { alert('{vb:rawphrase fill_out_both_password_fields}'); return false; } else if (password1.value != password2.value) { alert('{vb:rawphrase entered_passwords_do_not_match}'); return false; } else { <vb:if condition="$show['coppa']"> pass_copy = password1.value; passconfirm_copy = password2.value; </vb:if> var junk_output; md5hash(password1, document.forms.register.password_md5, junk_output, {vb:raw show.nopasswordempty}); md5hash(password2, document.forms.register.passwordconfirm_md5, junk_output, {vb:raw show.nopasswordempty}); <vb:if condition="$show['coppa']"> document.forms.register.password.value = pass_copy; document.forms.register.passwordconfirm.value = passconfirm_copy; </vb:if> return true; } return false; } </script> <form id="registerform" action="register.php?do=addmember" name="register" method="post" onsubmit="return verify_passwords(password, passwordconfirm);" class="vbform block"> <vb:if condition="$show['errors']"> <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase errors_occurred_during_registration}</h2> <div class="blockbody"> <ul class="blockrow"> {vb:raw errorlist} </ul> </div> </vb:if> <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase register_at_x, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</h2> <div class="blockbody formcontrols"> <vb:if condition="$show['coppa']"> <div class="blockrow">{vb:rawphrase until_receive_signed_form}</div> </vb:if> <vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']"> <h3 class="blocksubhead">{vb:rawphrase facebook_connect}</h3> <div class="section"> <div id="fbregbox" class="blockrow hidden"> <vb:if condition="$show['facebookuser']"> <a href="{vb:raw fbprofileurl}"> <img src="{vb:raw fbprofilepicurl}" title="{vb:var fbname}" alt="{vb:var fbname}" /> </a> {vb:rawphrase welcome_x_link_y, {vb:var fbname}, {vb:raw fbprofileurl}} <a style="cursor: pointer" onclick="vBfb.register_logout();"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/facebook_logout.gif" alt="{vb:rawphrase logout_of_facebook}" /></a> <vb:else /> <a id="fb_regloginbtn" href="#"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/facebook_login_long.gif" alt="{vb:rawphrase facebook_connect}" /></a> </vb:if> </div> <vb:if condition="$show['facebookuser']"> <div class="blockrow"> <label for="facebookusername">{vb:rawphrase already_a_member}</label> <div class="rightcol"> <input type="text" class="textbox" name="facebookusername" id="facebookusername" maxlength="50" tabindex="1" value="{vb:rawphrase username}" /> <input type="text" class="textbox" name="facebookpassword_hint" id="facebookpassword_hint" maxlength="50" tabindex="1" value="{vb:rawphrase password}" /> <input type="password" class="textbox" name="facebookpassword" id="facebookpassword" maxlength="50" tabindex="1" style="display: none;" /> <input type="button" class="button" name="facebookassociate" id="facebookassociate" value="{vb:rawphrase log_in}" tabindex="1" /> <p class="description">{vb:rawphrase associate_facebook_with_x_account, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</p> <script type="text/javascript"> YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword_hint', "display", "inline"); YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword', "display", "none"); YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookusername', "color", "#828282"); YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword_hint', "color", "#828282"); vB_XHTML_Ready.subscribe(function() { // YAHOO.util.Event.on('facebookusername', "focus", facebookusername_focus); YAHOO.util.Event.on('facebookusername', "blur", facebookusername_blur); YAHOO.util.Event.on('facebookpassword_hint', "focus", facebookpassword_hint); YAHOO.util.Event.on('facebookpassword', "blur", facebookpassword); }); function facebookusername_focus(e) { // var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e); if (textbox.value == '{vb:rawphrase username}') { // textbox.value=''; textbox.style.color='black'; } } function facebookusername_blur(e) { // var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e); if (textbox.value == '') { // textbox.value='{vb:rawphrase username}'; textbox.style.color='#828282'; } } function facebookpassword_hint(e) { // var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e); YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword_hint', "display", "none"); YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword', "display", "inline"); YAHOO.util.Dom.get('facebookpassword').focus(); } function facebookpassword(e) { // var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e); if (textbox.value == '') { YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword_hint', "display", "inline"); YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword', "display", "none"); } } </script> </div> </div> </vb:if> </div> {vb:raw fbimportform} </vb:if> <h3 class="blocksubhead">{vb:rawphrase required_information}</h3> <div class="section"> <div class="blockrow"> <label for="regusername">{vb:rawphrase username}:</label> <div class="rightcol"> <input class="primary textbox" id="regusername" type="text" name="username" maxlength="{vb:raw vboptions.maxuserlength}" value="{vb:raw username}" tabindex="1" /> <!--<img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="reg_verif_image" alt="" />--> <div id="reg_verif_div" class="primary" style="display:none;"></div> <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_nameverif.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script> <script type="text/javascript"> <!-- regname_verif = new vB_AJAX_NameVerify('regname_verif', 'regusername'); //--> </script> <p class="description">{vb:rawphrase enter_your_username}</p> </div> </div> <div class="blockrow"> <ul class="group"> <li> <label for="password">{vb:rawphrase password}:</label> <input type="password" class="textbox" name="password" id="password" maxlength="50" value="{vb:raw password}" tabindex="1" /> </li> <li> <label for="passwordconfirm">{vb:rawphrase confirm_password}:</label> <input type="password" class="textbox" name="passwordconfirm" id="passwordconfirm" maxlength="50" value="{vb:raw passwordconfirm}" tabindex="1" /> </li> </ul> <p class="description">{vb:rawphrase enter_password_for_account}</p> </div> <div class="blockrow"> <ul class="group"> <li> <label for="email">{vb:rawphrase email_address}:</label> <input type="text" class="textbox" name="email" id="email" maxlength="50" value="{vb:raw email}" dir="ltr" tabindex="1" /> </li> <li> <label for="emailconfirm">{vb:rawphrase confirm_email_address}:</label> <input type="text" class="textbox" name="emailconfirm" id="emailconfirm" maxlength="50" value="{vb:raw emailconfirm}" dir="ltr" tabindex="1" /> </li> </ul> <p class="description">{vb:rawphrase enter_valid_email_address}</p> </div> <vb:if condition="$show['coppa']"> <div class="blockrow"> <label for="parentemail">{vb:rawphrase parent_guardian_email}:</label> <input type="text" class="primary textbox" name="parentemail" id="parentemail" maxlength="50" value="{vb:raw parentemail}" dir="ltr" tabindex="1" /> </div> </vb:if> {vb:raw human_verify} </div> <vb:if condition="$show['customfields_profile']"> <h3 class="blocksubhead">{vb:rawphrase additional_required_information_profile}</h3> <div class="section"> {vb:raw customfields_profile} <vb:if condition="$show['birthday']">{vb:raw birthdayfields}</vb:if> </div> </vb:if> <vb:if condition="$show['customfields_option']"> <h3 class="blocksubhead">{vb:rawphrase additional_required_information_option}</h3> <div class="section"> {vb:raw customfields_option} </div> </vb:if> <h3 class="blocksubhead">{vb:rawphrase additional_information}</h3> <div class="section"> <vb:if condition="$show['referrer']"> <div class="blockrow"> <label for="referrerfield_ctrl">{vb:rawphrase referrer}:</label> <div class="rightcol"> <div id="referrerfield" class="popupmenu nomouseover noclick nohovermenu"> <input id="referrerfield_ctrl" type="text" class="primary textbox popupctrl" name="referrername" value="{vb:raw referrername}" tabindex="1" maxlength="{vb:raw vboptions.maxuserlength}" /> <div id="referrerfield_body" class="popupbody"></div> </div> <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_suggest.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script> <script type="text/javascript"> <!-- rnc = new vB_AJAX_NameSuggest('rnc', 'referrerfield_ctrl', 'referrerfield'); rnc.allow_multiple = false; //--> </script> <p class="description">{vb:rawphrase if_referred_enter_name, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</p> </div> </div> </vb:if> {vb:raw timezoneoptions} <div class="blockrow"> <label>{vb:rawphrase receive_email}...</label> <div class="rightcol"> <ul class="checkradio group"> <li> <label for="cb_adminemail"><input type="checkbox" name="options[adminemail]" value="1" id="cb_adminemail" tabindex="1" {vb:raw checkedoff.adminemail} /> {vb:rawphrase receive_email_from_bulletin_board_staff}</label> </li> <vb:if condition="$show['email']"> <li> <label for="cb_showemail"><input type="checkbox" name="options[showemail]" value="1" id="cb_showemail" tabindex="1" {vb:raw checkedoff.showemail} /> {vb:rawphrase receive_email_from_other_members}</label> </li> </vb:if> </ul> <p class="description">{vb:rawphrase administrators_may_send_email}</p> </div> </div> {vb:raw customfields_other} </div> </div> <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase forum_rules}</h2> <div class="blockbody formcontrols"> <div class="blockrow singlecheck"> <label for="cb_rules_agree" class="full"><input type="checkbox" name="agree" id="cb_rules_agree" tabindex="1" value="1" /> <strong>{vb:rawphrase read_agree_abide_by_rules, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</strong></label> </div> </div> </div> <div class="blockfoot actionbuttons"> <div class="group"> <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" /> <input type="hidden" name="do" value="addmember" /> <input type="hidden" name="url" value="{vb:raw url}" /> <input type="hidden" name="password_md5" /> <input type="hidden" name="passwordconfirm_md5" /> <vb:if condition="!$show['birthday']"> <input type="hidden" name="day" value="{vb:raw day}" /> <input type="hidden" name="month" value="{vb:raw month}" /> <input type="hidden" name="year" value="{vb:raw year}" /> </vb:if> <vb:if condition="$show['coppa']"> <input type="hidden" name="coppauser" value="1" /> </vb:if> <input type="submit" class="button" value="{vb:rawphrase complete_registration}" tabindex="1" accesskey="s" /> <input type="reset" class="button" name="Reset" tabindex="1" value="{vb:rawphrase reset_fields}" /> </div> </div> </form> {vb:raw footer} </body> </html>

  این هم یک نمونه بدون بخش تنظیمات اضافی که شامل این بخش ها میشه :

  ( معرف ، تنظیمات زمان و تنظیمات مربوط به موقیعت زمانی دریافت ایمیل و توضیحات مربوط به قوانین )

  ( بنده هیچ مشکلی بعد از ویرایش این بخش ها در استایل ندیدم و ثبت نام چندین کاربر به درستی انجام شد اما اصلأ پیشنهاد نمیکنم که تغییرات این چنینی در استایل ویبولتین ایجاد کنید )  کد:
  {vb:stylevar htmldoctype} <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"<vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</vb:if> dir="{vb:stylevar textdirection}" lang="{vb:stylevar languagecode}"> <head> {vb:raw headinclude} {vb:cssfile register.css} <title><vb:if condition="$show['coppa']">{vb:rawphrase coppa} </vb:if>{vb:rawphrase register_at_x, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</title> {vb:raw headinclude_bottom} </head> <body> {vb:raw header} {vb:raw navbar} <div id="pagetitle"> <h1>{vb:rawphrase vbulletin_registration}</h1> <vb:if condition="$vboptions['usecoppa']"><p class="description">{vb:rawphrase step_2_of_2}</p></vb:if> </div> <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script> <script type="text/javascript"> function verify_passwords(password1, password2) { // do various checks, this will save people noticing mistakes on next page if (password1.value == '' || password2.value == '') { alert('{vb:rawphrase fill_out_both_password_fields}'); return false; } else if (password1.value != password2.value) { alert('{vb:rawphrase entered_passwords_do_not_match}'); return false; } else { <vb:if condition="$show['coppa']"> pass_copy = password1.value; passconfirm_copy = password2.value; </vb:if> var junk_output; md5hash(password1, document.forms.register.password_md5, junk_output, {vb:raw show.nopasswordempty}); md5hash(password2, document.forms.register.passwordconfirm_md5, junk_output, {vb:raw show.nopasswordempty}); <vb:if condition="$show['coppa']"> document.forms.register.password.value = pass_copy; document.forms.register.passwordconfirm.value = passconfirm_copy; </vb:if> return true; } return false; } </script> <form id="registerform" action="register.php?do=addmember" name="register" method="post" onsubmit="return verify_passwords(password, passwordconfirm);" class="vbform block"> <vb:if condition="$show['errors']"> <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase errors_occurred_during_registration}</h2> <div class="blockbody"> <ul class="blockrow"> {vb:raw errorlist} </ul> </div> </vb:if> <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase register_at_x, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</h2> <div class="blockbody formcontrols"> <vb:if condition="$show['coppa']"> <div class="blockrow">{vb:rawphrase until_receive_signed_form}</div> </vb:if> <vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']"> <h3 class="blocksubhead">{vb:rawphrase facebook_connect}</h3> <div class="section"> <div id="fbregbox" class="blockrow hidden"> <vb:if condition="$show['facebookuser']"> <a href="{vb:raw fbprofileurl}"> <img src="{vb:raw fbprofilepicurl}" title="{vb:var fbname}" alt="{vb:var fbname}" /> </a> {vb:rawphrase welcome_x_link_y, {vb:var fbname}, {vb:raw fbprofileurl}} <a style="cursor: pointer" onclick="vBfb.register_logout();"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/facebook_logout.gif" alt="{vb:rawphrase logout_of_facebook}" /></a> <vb:else /> <a id="fb_regloginbtn" href="#"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/facebook_login_long.gif" alt="{vb:rawphrase facebook_connect}" /></a> </vb:if> </div> <vb:if condition="$show['facebookuser']"> <div class="blockrow"> <label for="facebookusername">{vb:rawphrase already_a_member}</label> <div class="rightcol"> <input type="text" class="textbox" name="facebookusername" id="facebookusername" maxlength="50" tabindex="1" value="{vb:rawphrase username}" /> <input type="text" class="textbox" name="facebookpassword_hint" id="facebookpassword_hint" maxlength="50" tabindex="1" value="{vb:rawphrase password}" /> <input type="password" class="textbox" name="facebookpassword" id="facebookpassword" maxlength="50" tabindex="1" style="display: none;" /> <input type="button" class="button" name="facebookassociate" id="facebookassociate" value="{vb:rawphrase log_in}" tabindex="1" /> <p class="description">{vb:rawphrase associate_facebook_with_x_account, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</p> <script type="text/javascript"> YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword_hint', "display", "inline"); YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword', "display", "none"); YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookusername', "color", "#828282"); YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword_hint', "color", "#828282"); vB_XHTML_Ready.subscribe(function() { // YAHOO.util.Event.on('facebookusername', "focus", facebookusername_focus); YAHOO.util.Event.on('facebookusername', "blur", facebookusername_blur); YAHOO.util.Event.on('facebookpassword_hint', "focus", facebookpassword_hint); YAHOO.util.Event.on('facebookpassword', "blur", facebookpassword); }); function facebookusername_focus(e) { // var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e); if (textbox.value == '{vb:rawphrase username}') { // textbox.value=''; textbox.style.color='black'; } } function facebookusername_blur(e) { // var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e); if (textbox.value == '') { // textbox.value='{vb:rawphrase username}'; textbox.style.color='#828282'; } } function facebookpassword_hint(e) { // var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e); YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword_hint', "display", "none"); YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword', "display", "inline"); YAHOO.util.Dom.get('facebookpassword').focus(); } function facebookpassword(e) { // var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e); if (textbox.value == '') { YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword_hint', "display", "inline"); YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword', "display", "none"); } } </script> </div> </div> </vb:if> </div> {vb:raw fbimportform} </vb:if> <h3 class="blocksubhead">{vb:rawphrase required_information}</h3> <div class="section"> <div class="blockrow"> <label for="regusername">{vb:rawphrase username}:</label> <div class="rightcol"> <input class="primary textbox" id="regusername" type="text" name="username" maxlength="{vb:raw vboptions.maxuserlength}" value="{vb:raw username}" tabindex="1" /> <!--<img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="reg_verif_image" alt="" />--> <div id="reg_verif_div" class="primary" style="display:none;"></div> <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_nameverif.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script> <script type="text/javascript"> <!-- regname_verif = new vB_AJAX_NameVerify('regname_verif', 'regusername'); //--> </script> <p class="description">{vb:rawphrase enter_your_username}</p> </div> </div> <div class="blockrow"> <ul class="group"> <li> <label for="password">{vb:rawphrase password}:</label> <input type="password" class="textbox" name="password" id="password" maxlength="50" value="{vb:raw password}" tabindex="1" /> </li> <li> <label for="passwordconfirm">{vb:rawphrase confirm_password}:</label> <input type="password" class="textbox" name="passwordconfirm" id="passwordconfirm" maxlength="50" value="{vb:raw passwordconfirm}" tabindex="1" /> </li> </ul> <p class="description">{vb:rawphrase enter_password_for_account}</p> </div> <div class="blockrow"> <ul class="group"> <li> <label for="email">{vb:rawphrase email_address}:</label> <input type="text" class="textbox" name="email" id="email" maxlength="50" value="{vb:raw email}" dir="ltr" tabindex="1" /> </li> <li> <label for="emailconfirm">{vb:rawphrase confirm_email_address}:</label> <input type="text" class="textbox" name="emailconfirm" id="emailconfirm" maxlength="50" value="{vb:raw emailconfirm}" dir="ltr" tabindex="1" /> </li> </ul> <p class="description">{vb:rawphrase enter_valid_email_address}</p> </div> <vb:if condition="$show['coppa']"> <div class="blockrow"> <label for="parentemail">{vb:rawphrase parent_guardian_email}:</label> <input type="text" class="primary textbox" name="parentemail" id="parentemail" maxlength="50" value="{vb:raw parentemail}" dir="ltr" tabindex="1" /> </div> </vb:if> {vb:raw human_verify} </div> <vb:if condition="$show['customfields_profile']"> <h3 class="blocksubhead">{vb:rawphrase additional_required_information_profile}</h3> <div class="section"> {vb:raw customfields_profile} <vb:if condition="$show['birthday']">{vb:raw birthdayfields}</vb:if> </div> </vb:if> <vb:if condition="$show['customfields_option']"> <h3 class="blocksubhead">{vb:rawphrase additional_required_information_option}</h3> <div class="section"> {vb:raw customfields_option} </div> </vb:if> <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase forum_rules}</h2> <div class="blockbody formcontrols"> <div class="blockrow singlecheck"> <label for="cb_rules_agree" class="full"><input type="checkbox" name="agree" id="cb_rules_agree" tabindex="1" value="1" /> <strong>{vb:rawphrase read_agree_abide_by_rules, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</strong></label> </div> </div> </div> <div class="blockfoot actionbuttons"> <div class="group"> <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" /> <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" /> <input type="hidden" name="do" value="addmember" /> <input type="hidden" name="url" value="{vb:raw url}" /> <input type="hidden" name="password_md5" /> <input type="hidden" name="passwordconfirm_md5" /> <vb:if condition="!$show['birthday']"> <input type="hidden" name="day" value="{vb:raw day}" /> <input type="hidden" name="month" value="{vb:raw month}" /> <input type="hidden" name="year" value="{vb:raw year}" /> </vb:if> <vb:if condition="$show['coppa']"> <input type="hidden" name="coppauser" value="1" /> </vb:if> <input type="submit" class="button" value="{vb:rawphrase complete_registration}" tabindex="1" accesskey="s" /> <input type="reset" class="button" name="Reset" tabindex="1" value="{vb:rawphrase reset_fields}" /> </div> </div> </form> {vb:raw footer} </body> </html>
  ویرایش توسط Key Man : 08-04-2012 در ساعت 08:12

 3. #3
  تاریخ عضویت
  Mar 2012
  نوشته ها
  98
  سپاس ها
  52
  سپاس شده 5 در 5 پست

  پیش فرض پاسخ : حذف قوانین و اساسنامه از فرم عضویت

  سلام
  عزیز مرسی از زحمتی که کشیدی فقط من انجمن رو سفارشی کردن قسمت عضویت رو میشه بگید دقیقا چه کدی رو حذف کردید ؟

 4. #4
  تاریخ عضویت
  Jul 2011
  محل سکونت
  Italy
  نوشته ها
  234
  سپاس ها
  88
  سپاس شده 364 در 157 پست

  پیش فرض پاسخ : حذف قوانین و اساسنامه از فرم عضویت

  نقل قول نوشته اصلی توسط iroption نمایش پست ها
  سلام
  عزیز مرسی از زحمتی که کشیدی فقط من انجمن رو سفارشی کردن قسمت عضویت رو میشه بگید دقیقا چه کدی رو حذف کردید ؟
  دورد

  عزیز ربطی نداره این کدها از درون [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید] بخش ثبت نام تغییر کرده اند . شما زمانی که به قول خودتون سفارشی کردید از اون بخش تغییراتی ایجاد نکردید که الان با جایگزین کردن یکی از این کدها به هم بریزه و یا مشکل ایجاد بشه .

  پیروز باشید .

 5. #5
  تاریخ عضویت
  Mar 2012
  نوشته ها
  98
  سپاس ها
  52
  سپاس شده 5 در 5 پست

  پیش فرض پاسخ : حذف قوانین و اساسنامه از فرم عضویت

  منظورتون رو نفهمیدم !
  یه سری از تب ها رو برداشتیم مثل تاریخ عضویت و معرف و اطلاهات خبرنامه و .... قطعات اینو میدونم که با جایگزین کردن کد جدید اون اطلاعاتی که قبلا تو فایل ریجستر وارد کردیم خواهد پرید
  پس لطفا اگر امکانش هست بگید دقیقا چه کدی باید از تو فایل ریجستر حدف بشه.

 6. #6
  تاریخ عضویت
  Jul 2011
  محل سکونت
  Italy
  نوشته ها
  234
  سپاس ها
  88
  سپاس شده 364 در 157 پست

  پیش فرض پاسخ : حذف قوانین و اساسنامه از فرم عضویت

  درود ، محتویات قالب رجیستر خودتون رو اینجا قرار بدید تا چک کنم .

  - - - Updated - - -

  درود ، محتویات قالب رجیستر خودتون رو اینجا قرار بدید تا چک کنم .

 7. کاربر روبرو از پست مفید Key Man سپاس کرده است .

  iroption (08-15-2012)

 8. #7
  تاریخ عضویت
  Mar 2012
  نوشته ها
  98
  سپاس ها
  52
  سپاس شده 5 در 5 پست

  پیش فرض پاسخ : حذف قوانین و اساسنامه از فرم عضویت

  مشکل حل شد با تشکر

 9. #8
  تاریخ عضویت
  Jun 2009
  نوشته ها
  100
  سپاس ها
  46
  سپاس شده 40 در 17 پست

  پیش فرض پاسخ : حذف قوانین و اساسنامه از فرم عضویت

  سلام
  من میخوام که کلا دکمه تایید قوانین هم حذف بشه و چیزی به عنوان تایید قوانین وجود نداشته باشه
  راهش چی هست ؟
  با تشکر

 10. #9
  تاریخ عضویت
  Nov 2007
  محل سکونت
  کرج مهرویلا
  نوشته ها
  16,224
  سپاس ها
  3,278
  سپاس شده 22,459 در 9,375 پست

  پیش فرض پاسخ : حذف قوانین و اساسنامه از فرم عضویت

  دقیق نمیدونم ولی فکر کنم برای این مورد نیاز به یه هک بود که قبلا معرفی کردم حالا برای وی بی 3 بود یا 4 خاطرم نیست
  دوستان و همکاران عزیز
  در پیغام خصوصی به سوالات و موارد شما پاسخ داده نخواهد شد
  مگر انهایی که کار طراحی دارند
  لطفا مزاحم نشوید و در سایت مطرح بکنید


  در روزگاری که لبخند آدمها بخاطر شکست توست ، برخیز تا بگریند آدمها ( کوروش کبیر )

  ساعات تماس : 10 & 14 - 18 & 23
  09386942162
  vbsaz.ir@gmail.com
اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •