لطفا طریقه فارسی کردن برنامه kBank 2.0 Installation - FULL را توضیح دهید
ضمنا فایل فارسی سازی را برای دانلود بگذارید.
ممنون