نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 , از مجموع 4

موضوع: بردن عنوان تشکر در کادر

 1. #1
  تاریخ عضویت
  Mar 2009
  محل سکونت
  جزیره قشم
  نوشته ها
  80
  سپاس ها
  50
  سپاس شده 12 در 8 پست

  Bow بردن عنوان تشکر در کادر

  با سلام

  اگر ممکنه خواهش میکنم یکی این گزینه تشکر را برام در کادر ببره من هر کاری کردم هر جور ور رفتم نشده

  اگه ممکنه کمکم کنید
  اینم محتویات پست بیت با تشکر

  کد PHP:
  $template_hook[postbit_start]
  <
  table id="post$post[postid]class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
  <
  tr>
      <if 
  condition="$show['announcement']">
          <
  td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]colspan="2">
              <
  img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]border="0" />
              <
  phrase 1="$post[startdate]2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
          </
  td>
      <else />
          <
  td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[right]: 0px" $post[scrolltothis]>
              <!-- 
  status icon and date -->
              <
  a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]border="0" /></a>
              
  $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
              
  $post[firstnewinsert]
              <!-- / 
  status icon and date -->
          </
  td>
          <
  td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px" align="$stylevar[right]">
              &
  nbsp;
              <if 
  condition="$show['postcount']">#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if>
              
  <if condition="$show['inlinemod']">
                  <
  input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postidstyle="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]/>
              </if>
          </
  td>
      </if>
  </
  tr>
  <
  tr valign="top">
      <
  td class="alt2" width="175" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px; border-bottom: 0px">

              <
  div id="postmenu_$post[postid]align="center">
                  <if 
  condition="$show['profile']">
                  <
  class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a>
                  <
  script type="text/javascript"vbmenu_register("postmenu_$post[postid]"true); </script>
                  <else />
                  $post[musername]
                  </if>
              </div>

              <if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont" align="center">$post[usertitle]</div></if>
              <if condition="$post['rank']"><div class="smallfont" align="center">$post[rank]</div></if>
              $template_hook[postbit_userinfo_left]

                          <!-- Begin avatar -->
              <if condition="$show['avatar']">
      <!-- Vista Specific -->
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
         <tr>
             <td><img src="vista/layout/post_top_left.png"></td>
             <td style="background: url(vista/layout/post_top_center.png) repeat-x top left">
             </td>
             <td><img src="vista/layout/post_top_right.png"></td>
         </tr>
         <tr>
             <td style="background: url(vista/layout/post_scale_left.png) repeat-y top left" valign="bottom">&nbsp;</td>

             <td>
      <!-- End Vista -->
                  <div class="smallfont">
                      <a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a>
                  </div>
      <!-- Vista specific -->
              </td>
             <td style="background: url(vista/layout/post_scale_right.png) repeat-y top right" valign="bottom">&nbsp;</td>
         </tr>
         <tr>
             <td><img src="vista/layout/post_footer_left.png"></td>
             <td style="background: url(vista/layout/post_footer_center.png) repeat-x top left"></td>
             <td><img src="vista/layout/post_footer_right.png"></td>
         </tr>
      </table>
      <!-- End Vista -->
  </if>
  <!-- End avatar -->              <div class="smallfont">
                  &nbsp;<br />
                  <if condition="$post['joindate']"><div id="np">$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div></if>
                  <if condition="$post['field2']"><div id="np">$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></if>
                  <if condition="$post['age']"><div id="np">$vbphrase[age]: $post[age]</div></if>
                  <div id="np">
                      $vbphrase[posts]: $post[posts]
                  </div>
                  $template_hook[postbit_userinfo_right_after_posts]
                  <if condition="$show['infraction']"><div id="np">$vbphrase[infractions]: $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])</div></if>
                  <if condition="$show['reputation']"><if condition="$show['reppower']">$vbphrase[reppower]: <span id="reppower_$post[postid]_$post[userid]">$post[reppower]</span> </if><div id="np"><span id="repdisplay_$post[postid]_$post[userid]">$post[reputationdisplay]</span></div></if>
                  $template_hook[postbit_userinfo_right]
                  <div>$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div>
              </div>

      </td>
      <if condition="$show['moderated']">
      <td class="alt2" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
      <else />
      <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
      </if>
          $template_hook[postbit_messagearea_start]
          <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
              <!-- icon and title -->
              <div class="smallfont">
                  <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
                  <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if>
              </div>
              <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
              <!-- / icon and title -->
          </if>

          <!-- message -->
          <div id="post_message_$post[postid]">
              $ad_location[ad_showthread_firstpost_start]
              $post[message]
          </div>
          <!-- / message -->

          <if condition="$show['attachments']">
          <!-- attachments -->
              <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px">

              <if condition="$show['thumbnailattachment']">
                  <fieldset class="fieldset">
                      <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
                      <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
                      $post[thumbnailattachments]
                      </div>
                  </fieldset>
              </if>

              <if condition="$show['imageattachment']">
                  <fieldset class="fieldset">
                      <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
                      <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
                      $post[imageattachments]
                      </div>
                  </fieldset>
              </if>

              <if condition="$show['imageattachmentlink']">
                  <fieldset class="fieldset">
                      <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
                      <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
                      $post[imageattachmentlinks]
                      </table>
                      </fieldset>
              </if>

              <if condition="$show['otherattachment']">
                  <fieldset class="fieldset">
                      <legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
                      <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
                      $post[otherattachments]
                      </table>
                  </fieldset>
              </if>

              <if condition="$show['moderatedattachment']">
                  <fieldset class="fieldset">
                      <legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
                      <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
                      $post[moderatedattachments]
                      </table>
                  </fieldset>
              </if>

              </div>
          <!-- / attachments -->
          </if>

          $template_hook[postbit_signature_start]
          $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig]

          <if condition="$post['signature']">
          <!-- sig -->
              <div>
                  __________________<br />
                  $post[signature]
              </div>
          <!-- / sig -->
          </if>

          $template_hook[postbit_signature_end]

          <if condition="$show['postedited']">
          <!-- edit note -->
              <div class="smallfont">
                  <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
                  <em>
                      <if condition="$show['postedithistory']">
                          <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase>
                      <else />
                          <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>
                      </if>
                      <if condition="$post['edit_reason']">
                          $vbphrase[reason]: $post[edit_reason]
                      </if>
                  </em>
              </div>
          <!-- / edit note -->
          </if>

      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px">
          $post[onlinestatus]
          <if condition="$show['reputationlink']">
              <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
              <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
          </if>
          <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if>
          <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>
          $post[iplogged]
          &nbsp;
      </td>
      <if condition="$show['moderated']">
      <td class="alt2" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px">
      <else />
      <td class="alt1" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px">
      </if>
          <!-- controls -->
          <if condition="$post['editlink']">
              <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
              <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
          </if>
          <if condition="$post['forwardlink']">
              <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
          </if>
          <if condition="$post['replylink']">
              <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
          </if>
          <if condition="$show['multiquote_post']">
              <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
          </if>
          <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
              <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
          </if>
          <if condition="$show['moderated']">
              <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
          </if>
          <if condition="$show['spam']">
              <img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" />
          </if>
          <if condition="$show['deletedpost']">
              <if condition="$show['managepost']">
                  <a href="postings.php?$session[sessionurl]do=managepost&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a>
              <else />
                  <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
              </if>
          </if>
          <if condition="$show['redcard']">
              <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
          <else />
              <if condition="$show['yellowcard']">
                  <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
              </if>
          </if>
          $template_hook[postbit_controls]
          <!-- / controls -->
      </td>
  </tr>
  </table>
  $template_hook[postbit_end]

  <!-- post $post[postid] popup menu -->
  <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr>
          <td class="thead">$post[username]</td>
      </tr>
      <if condition="$show['profile']">
          <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
      </if>
      <if condition="$show['pmlink']">
          <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
      </if>
      <if condition="$show['emaillink']">
          <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
      </if>
      <if condition="$show['homepage']">
          <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
      </if>
      <if condition="$show['search']">
          <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
      </if>
      <if condition="$post['userid'] AND $show['member']">
      <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr>
      </if>
      $template_hook[postbit_user_popup]
      </table>
  </div>
  <!-- / post $post[postid] popup menu --> 

 2. 2 کاربر از پست مفید sat2006 سپاس کرده اند .

  monline (05-13-2011), seyyed_ahmad (06-25-2010)

 3. #2
  تاریخ عضویت
  Feb 2008
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  4,174
  سپاس ها
  837
  سپاس شده 5,125 در 2,338 پست

  پیش فرض پاسخ : بردن عنوان تشکر در کادر

  شما بخش زیرو در [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید]ت پیدا کن و ادیتش کن

  post_thanks_postbit_legacy

  شمــاره تمــاس : 09198389479
  021-22602917
  طـراحی انواع وب سایت شرکتی و شخصی
  [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید]
  فروش ویژه سرور مجازی و اختصاصی

  [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید] 4. #3
  تاریخ عضویت
  Mar 2009
  محل سکونت
  جزیره قشم
  نوشته ها
  80
  سپاس ها
  50
  سپاس شده 12 در 8 پست

  پیش فرض پاسخ : بردن عنوان تشکر در کادر

  اقا ممنون میشم یکی برام درست کنه من که هر کاری کردم نشد

  این کدهای post_thanks_postbit_info

  کد PHP:

  <if condition="$post[userid]">
      <
  div>$vbphrase[post_thanks_thanks]: $post[post_thanks_user_amount_formatted]</div>
      <
  div>
          <if 
  condition="$post[post_thanks_thanked_times] == 1">
              
  $vbphrase[post_thanks_time_post]
          <else />
              <if 
  condition="$post[post_thanks_thanked_posts] == 1">
                  <
  phrase 1="$post[post_thanks_thanked_times_formatted]">$vbphrase[post_thanks_times_post]</phrase>
              <else />
                  <
  phrase 1="$post[post_thanks_thanked_times_formatted]2="$post[post_thanks_thanked_posts_formatted]">$vbphrase[post_thanks_times_posts]</phrase>
              </if>
          </if>
      </
  div>
  </if> 
  اینم کدهای post_thanks_postbit_legacy


  کد PHP:


  <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px 0px 0px 0px">
      <
  table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]cellspacing="$stylevar[cellspacing]border="0" width="100%" align="center">
          <
  tr valign="top">
              <
  td class="alt2" width="175">
                  <if 
  condition="$post['post_thanks_amount'] == 1">
                      <
  strong><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[post_thanks_user_says]</phrase></strong>
                  <else />
                      <
  strong><phrase 1="$post[post_thanks_amount_formatted]2="$post[username]">$vbphrase[post_thanks_users_say]</phrase></strong>
                  </if>
                  <if 
  condition="$bbuserinfo['usergroupid'] == 6">
                      <
  br /><a href="post_thanks.php?do=post_thanks_remove_all&amp;p=$post[postid]"<if condition="$vboptions[disable_ajax] != 2"onclick="return post_thanks_remove_all($post[postid], <if condition="$vboptions['post_groan_integrate']">true<else />false</if>);"</if> rel="nofollow">$vbphrase[post_thanks_remove]</a>
                  </if>
                  <if 
  condition="$post['show_thanks_remove_option']">
                  <
  br /><a href="post_thanks.php?do=post_thanks_remove_user&amp;p=$post[postid]"<if condition="$vboptions['disable_ajax'] != 2"onclick="return post_thanks_remove_user($post[postid], <if condition="$vboptions['post_groan_integrate']">true<else />false</if>);"</if> rel="nofollow">$vbphrase[post_thanks_remove_user]</a>
                  </if>
              </
  td>
              <
  td class="alt1"><div>$post[post_thanks_bit]</div></td>
          </
  tr>
      </
  table>
  </
  div


  ---------- Post added at 01:01 PM ---------- Previous post was at 12:59 PM ----------

  این هم محنویات جدول اول css اضافی
  کد PHP:

  /* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
  .bigusername font-size12px;font-weightbold; }

  /* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
  td.theadth.theaddiv.thead padding4px; }

  /* ***** basic styles for multi-page nav elements */
  .pagenav a text-decorationnone; }
  .
  pagenav td padding2px 4px 2px 4px; }

  /* ***** de-emphasized text */
  .shadea.shade:linka.shade:visited color#777777; text-decoration: none; }
  a.shade:activea.shade:hover color#FF4400; text-decoration: underline; }
  .tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade color#DDDDDD; }

  /* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
  .fieldset margin-bottom6px; }
  .
  fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li font-size11px; } 


  اینم جدول دوم

  کد PHP:
  #lh
  {
  line-height:18px;
  }
  #nf
  {
  background:#02509f url(images/royal/xtra/footer.gif) no-repeat bottom left;
  min-height:120x;
  padding:20px;
  text-align:center;
  color:#fff;
  border-top:1px solid #1b6cbe;
  }
  #nf a
  {
  color:#ff6600;
  }
  #np
  {
  background:#F5F5FF url(images/royal/gradients/fbg.gif) repeat-x bottom left;
  padding:5px;
  margin-bottom:2px;
  border:1px solid #dddddd;
  -moz-border-radius:5px;
  }
  #last a
  {
  color:#065fb9;
  }
  #last a:hover
  {
  color:#444444;
  }
  #last
  {
  border:1px solid #dddddd;
  -moz-border-radius:20px;
  background:#eeeeee url(images/royal/xtra/post.gif) no-repeat right;
  margin:5px;
  margin-top:10px;
  margin-bottom:10px;
  padding-right:15px;
  padding-left:5px;
  line-height:25px;
  }
  #fbot
  {
  height:8px;
  width:100%;
  background:#F5F5FF url(images/royal/xtra/bot.gif) repeat-x bottom left;;
  }
  #space
  {
  padding-right:10px;
  border-right:1px dotted #ddd;
  }
  #border2
  {
  background:#F5F5FF url(images/royal/gradients/fbg.gif) repeat-x bottom left;
  text-align:center;
  border:1px dotted #ddd;
  }
  #navbarnew
  {
  height:25px;
  line-height:23px;
  text-align:center;
  margin-right:0px;
  }
  #navbarnew a
  {
  background:url(images/royal/xtra/botton.gifno-repeat right;
  height:25px;
  line-height:23px;
  width:90px;
  display:block;
  float:right;
  color:#ffffff;
  margin-left:2px;
  }
  #navbarnew a:hover
  {
  background:url(images/royal/xtra/bottonh.gifno-repeat right;
  color:#444;
  }
  #headx
  {
  float:left;
  padding-left:10px;
  padding-top:35px;
  }
  #logo
  {
  float:right;
  }
  #header
  {
  background:url(images/royal/xtra/header.gifrepeat-x left;
  height:120px;
  }
  #border
  {
  background:#eee;
  border:1px dotted #ddd;
  }
  #register
  {
  color:#444444;
  display:block;
  float:left;
  height:25px;
  line-height:25px;
  padding-left:10px;
  }
  #register a
  {
  height:25px;
  line-height:25px;
  }

  #lh
  {
  line-height:17px;
  }
  #menu
  {
  background:#F5F5FF url(images/royal/gradients/fbg.gif) repeat-x bottom left;
  height:25px;
  line-height:25px;
  }
  #links
  {
  text-align:center;
  }
  #links a
  {
  background:url(images/royal/xtra/link.gifno-repeat right;
  display:block;
  float:right;
  width:70px;
  color:#444;
  }
  #links a:hover
  {
  background:url(images/royal/xtra/linka.gifno-repeat right;
  color:#444;


 5. #4
  تاریخ عضویت
  Nov 2007
  محل سکونت
  کرج مهرویلا
  نوشته ها
  16,224
  سپاس ها
  3,278
  سپاس شده 22,459 در 9,375 پست

  پیش فرض پاسخ : بردن عنوان تشکر در کادر

  در اینجا ها اموزش داده شده

  [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید]
  [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید]
  [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید]

  تاپیک جدا باز نکنید
  دوستان و همکاران عزیز
  در پیغام خصوصی به سوالات و موارد شما پاسخ داده نخواهد شد
  مگر انهایی که کار طراحی دارند
  لطفا مزاحم نشوید و در سایت مطرح بکنید


  در روزگاری که لبخند آدمها بخاطر شکست توست ، برخیز تا بگریند آدمها ( کوروش کبیر )

  ساعات تماس : 10 & 14 - 18 & 23
  09386942162
  vbsaz.ir@gmail.com
اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •