سلام
یادم میاد اینجا یه هکی بود که وقتی نصبش میکردیم لیست تشکر کرده ها توی یه کادر کشویی قرار میگرفت که میتونستیم باز و بستش کنیم
من با کمی دستکاری همین کار رو برای اعتراض هم کردم
ولی بسیاری از کاربرا متوجه نمیشن که این کشویی هست و فک میکنن که نمیتونن لیست رو ببینن
میشه بگین چجوری میتونم یه کاری کنم که لیست به صورت اتوماتیک باز باشه و اگر کاربرا دوست دارن اونو ببندن
اینم کد بخش postbit legacy هک اعتراض:
کد PHP:
<div style="padding:$stylevar[cellpadding]px 0px 0px 0px">
<
table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]cellspacing="$stylevar[cellspacing]border="0" width="100%" align="center">
<
thead>
    <
tr>
        <
td class="tcat"><b>کسانی که به ارسال این پست اعتراض کرده اند</b>
            <
a style="float:$stylevar[right]href="#top" onclick="return toggle_collapse('post_groan_$post[postid]')"><img id="collapseimg_post_groan_$post[postid]src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_tcat$vbcollapse[collapseimg_post_groan].gif" alt="" border="0" /></a>
        
<if 
condition="$post['post_groan_amount'] == 1">
                    <
a style="float:$stylevar[left]href="#top" onclick="return toggle_collapse('post_groan_$post[postid]')"><strong><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[post_groan_user_says]</phrase></strong></a>
                <else />
                    <
a style="float:$stylevar[left]href="#top" onclick="return toggle_collapse('post_groan_$post[postid]')"><strong><phrase 1="$post[post_groan_t_formatted]2="$post[username]">$vbphrase[post_groan_users_say]</phrase></strong></a>
                </if>
        
        </
td>
    </
tr>
</
thead>
<
tbody id="collapseobj_post_groan_$post[postid]style="display: none;">
    <
tr>
        <
td class="alt1">

<
div style="padding:$stylevar[cellpadding]px 0px 0px 0px">
    <
table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]cellspacing="$stylevar[cellspacing]border="0" width="100%" align="center">
        <
tr valign="top">
            <
td class="alt2" width="175">
                <if 
condition="$post['post_groan_amount'] == 1">
                    <
strong><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[post_groan_user_says]</phrase></strong>
                <else />
                    <
strong><phrase 1="$post[post_groan_amount_formatted]2="$post[username]">$vbphrase[post_groan_users_say]</phrase></strong>
                </if>
                <if 
condition="$bbuserinfo['usergroupid'] == 6">
                    <
br /><a href="post_groan.php?do=post_groan_remove_all&amp;p=$post[postid]"<if condition="$vboptions[disable_ajax] != 2"onclick="return post_groan_remove_all($post[postid], <if condition="$vboptions['post_groan_integrate']">true<else />false</if>);"</if> rel="nofollow">$vbphrase[post_groan_remove]</a>
                </if>
                <if 
condition="$post['show_groan_remove_option']">
                <
br /><a href="post_groan.php?do=post_groan_remove_user&amp;p=$post[postid]"<if condition="$vboptions['disable_ajax'] != 2"onclick="return post_groan_remove_user($post[postid], <if condition="$vboptions['post_groan_integrate']">true<else />false</if>);"</if> rel="nofollow">$vbphrase[post_groan_remove_user]</a>
                </if>
            </
td>
            <
td class="alt1"><div>$post[post_groan_bit]</div></td>
        </
tr>
    </
table>
</
div>

</
td>
    </
tr>
</
tbody>
</
table
و اینم کد تشکر:
کد PHP:
<div style="padding:$stylevar[cellpadding]px 0px 0px 0px">
<
table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]cellspacing="$stylevar[cellspacing]border="0" width="100%" align="center">
<
thead>
    <
tr>
        <
td class="tcat">
            <
a style="float:$stylevar[right]href="#top" onclick="return toggle_collapse('post_thanks_$post[postid]')"><img id="collapseimg_post_thanks_$post[postid]src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_tcat$vbcollapse[collapseimg_post_thanks].gif" alt="" border="0" /></a>
        
<if 
condition="$post['post_thanks_amount'] == 1">
                    <
a style="float:$stylevar[left]href="#top" onclick="return toggle_collapse('post_thanks_$post[postid]')"><strong><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[post_thanks_user_says]</phrase></strong></a>
                <else />
                    <
a style="float:$stylevar[left]href="#top" onclick="return toggle_collapse('post_thanks_$post[postid]')"><strong><phrase 1="$post[post_thanks_amount_formatted]2="$post[username]">$vbphrase[post_thanks_users_say]</phrase></strong></a>
                </if>
        
        </
td>
    </
tr>
</
thead>
<
tbody id="collapseobj_post_thanks_$post[postid]style="display: none;">
    <
tr>
        <
td class="alt1">

<
div style="padding:$stylevar[cellpadding]px 0px 0px 0px">
    <
table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]cellspacing="$stylevar[cellspacing]border="0" width="100%" align="center">
        <
tr valign="top">
            <
td class="alt2" width="175">
                <if 
condition="$post['post_thanks_amount'] == 1">
                    <
strong><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[post_thanks_user_says]</phrase></strong>
                <else />
                    <
strong><phrase 1="$post[post_thanks_amount_formatted]2="$post[username]">$vbphrase[post_thanks_users_say]</phrase></strong>
                </if>
                <if 
condition="$bbuserinfo['usergroupid'] == 6">
                    <
br /><a href="post_thanks.php?do=post_thanks_remove_all&amp;p=$post[postid]"<if condition="$vboptions[disable_ajax] != 2"onclick="return post_thanks_remove_all($post[postid], <if condition="$vboptions['post_groan_integrate']">true<else />false</if>);"</if> rel="nofollow">$vbphrase[post_thanks_remove]</a>
                </if>
                <if 
condition="$post['show_thanks_remove_option']">
                <
br /><a href="post_thanks.php?do=post_thanks_remove_user&amp;p=$post[postid]"<if condition="$vboptions['disable_ajax'] != 2"onclick="return post_thanks_remove_user($post[postid], <if condition="$vboptions['post_groan_integrate']">true<else />false</if>);"</if> rel="nofollow">$vbphrase[post_thanks_remove_user]</a>
                </if>
            </
td>
            <
td class="alt1"><div>$post[post_thanks_bit]</div></td>
        </
tr>
    </
table>
</
div>

</
td>
    </
tr>
</
tbody>
</
table