استفاده از DLL$ها در دلفی
ایجاد یک DLL
با استفاده از منو فایل گزینه New Items را انتخاب کنید و آیتم DLL Wizard را انتخاب نمایید. حال به فایل ایجاد شده، یک فرم با استفاده از روش بالا اضافه نمایید. دقت نمایید که Application را بجای فرم انتخاب ننمایید. حال اگر فرض کنیم که نام فرم شما Demo باشد و بانام UDemo.pas آنرا ذخیره کرده باشید. باید در فایل DLL بصورت زیر کد نویسی نمایید:

library demodll;

{ Important note about DLL memory management: ShareMem must be the
first unit in your library's USES clause AND your project's (select
Project-View Source) USES clause if your DLL exports any procedures or
functions that pass strings as parameters or function results. This
applies to all strings passed to and from your DLL--even those that
are nested in records and classes. ShareMem is the interface unit to
the BORLNDMM.DLL shared memory manager, which must be deployed along
with your DLL. To avoid using BORLNDMM.DLL, pass string information
using PChar or ShortString parameters. }
کد PHP:
uses 
   SysUtils

   
Classes
   
UDemo in 'UDemo.pas' {Demo}; 
  
{
$R *.res
procedure ShowdemoForm;stdcall
begin 
   Demo 
:=Tdemo.Create(nil); 
   
demo.Show
end
  
function 
ShowdemoFormModal:integer;stdcall
begin 
   demo 
:=Tdemo.Create(nil); 
   
Result := demo.ShowModal
end
  
Exports 
   ShowDemoForm

   
ShowdemoFormModal
begin 
end

دقت کنید که نام DLL فوق DemoDll می باشد و با نام DemoDll.dpr ذخیره گردیده است.

حال بر روی فرم موجود تمام دکمه$ها و آبجکت$های مورد نظرتان را اضافه و کد نویسی کنید (اختیاری). در پایان در منو Project گذینه Build DemoDll را انتخاب کرده و اجرا نمایید. فایلی با نام DemoDll.dll ایجاد می گردد که برای استفاده آماده است.


استفاده از یک DLL بصورت دینامیکی
برای استفاده از یک DLL $بصورت دینامیکی، ابتدا نام توابعی را که در فایل DLL شما موجود است بصورت زیر تعریف نمایید:
کد PHP:
unit UMain
  
interface 
  
uses 
   Windows
MessagesSysUtilsVariantsClassesGraphicsControls,  Forms
   
DialogsStdCtrlsExtCtrls
  
type 
TShowdemoFormModal
= Function :integerدقت کنید که نام برنامه انتخابی پیش فرض Main و با نام UMain.pas ذخیره گشته است. حال برای لود کردن DLL یادشده، یک دکمه بر روی فرم قرارداده آنرا بصورت زیر کد نویسی کنید:
کد PHP:
var 
hndDLLHandle:THandle
ShowdemoFormModal:TShowdemoFormModal
  
procedure TFMain.Button1Click(SenderTObject); 
begin 
   
try 
      
hndDLLHandle:=LoadLibrary('Demodll.dll'); 
  
      if 
hndDLLHandle <> 0 then begin 
         
@ShowdemoFormModal:=getProcAddress(hndDLLHandle,'S   howdemoFormModal'); 
  
         if 
addr(ShowdemoFormModal) <> nil then begin 
            ShowdemoFormModal

         
end 
         
else 
            
showmessage ('function not exists ...'); 
         
end 
      
else 
         
showMessage('Dll Not Found!'); 
      
finally 
         freelibrary
(hndDLLHandle); 
      
end
end
فرم شما آماده اجراست. در پایان متذکر می شوم که استفاده ار روش دینامیکی در لود کردن DLL ها باعث پایین آمدن سرعت نمایش فرم$ها و در عوض بالارفتن سرعت برنامه خواهد شد.