یکی می شه در مورد انواع خطا ها مثل خطای متن و علت های آن توضیح بده