يكي از مهمترين ساختار هايي كه در همه ي زبان هاي برنامه نويسي مورد استفاده قرار ميگيره همين ساختار هاي

شرطي يا ساختار هاي تصميم گيري هستش براي مثال در يك برنامه كوچيك وقتي بخواين دو عدد رو مقايسه كنين و

بزرگترين رو بدست بيارين از همين ساختار استفاده ميشه به مجموعی ای از دستورالعمل ها که امکان انتخاب و

تصمیم گیری از بین یک یا چند موضوع را به ما می دهند ساختار های تصمیم گفته ميشود.


جمله شرطی If :

از If برای تصمیم گیری بین یک یا چند شرط استفاده می كنيم كه به چند روش ميتونيم ازش استفاده كنيم

شكل كلي:

کد:


کد PHP:
If شرط    Then

   Vb دستورات مجموعه

End 
If 


در اين نوع اگر شرط درست باشد آنگاه مجموعه دستوراتی که در آن بلاک نوشته شده اجرا می شوند وگرنه هیچ

اتفاقی نمی افتد.

شكل دوم

کد:


کد PHP:
If   شرط  Then

    1 Vb دستورات مجموعه

Else

    
2 Vb دستورات مجموعه

End 
If 


در روش دوم اگر شرط درست باشد آنگاه مجموعه دستورات 1 اجرا می شود و در غیراین صورت مجموعه دستورات 2

اجرا می شوند.

شكل سوم

کد:کد PHP:
If  شرط   Then  دستور 

در نوع سوم اگر شرط درست باشد آنگاه فقط تنها یک دستور بعد از Then اجرا می شود وگرنه هیچ اتفاقی نمی افتد.

شكل چهارم

کد:


کد PHP:
If   شرط  Then  دستور1  Else  دستور 2 

در نوع چهارم اگر شرط درست باشد آنگاه فقط دستور 1 اجرا می شود در غیر این صورت فقط دستور 2 اجرا می شود.

نکته:

در نوع سوم و چهارم چون بلاکی از دستورات نداریم و فقط یک دستور است به End If احتیاجی نداریم.

مثال:

کد:

کد PHP:
Dim x As Boolean

If x Then

    Text1
.Text "The Value of x is True"

    
Beep  
    
End 
If 


در این مثال اگر مقدار منطقی متغییر x ارزش درستی داشته باشد آنگاه مجموعه دستورات داخل بلاک انجام می

شوند.یعنی خاصیت متن از شیء جعبه متن برابر آن رشته قرار می گیرد و سپس کلمه Beep یک صدای بیپ در

اسپیکر کامپیو ترتان ایجاد می کند.

نکته:

اگر در vb مقدار منطقی گزاره ای ذکر نشود vb به طور خودکار آن را ارزش درست در نظر می گیرد. پس عملا دستورات

زیر با دستورات بالا برابر است:

کد:کد PHP:
Dim x As Boolean

If True Then

    Text1
.Text "The Value of x is True"

    
Beep

End 
If 


مثال:

کد:کد PHP:
Dim Res As Integer

If Res >= 0 Then

    Text1
.Text "The number is positive"

Else

    
Text1.Text "The number is negative"

End If 


در این مثال اگر مقدار متغییر Res بزرگتر یا مساوی صفر باشد رشته "The number is positive" و در غیر این صورت

رشته "The number is negative" نوشته می شود.

نکته:

در vb ارزش نادرستی با مقدار صفر وارزش درستی با مقدار یک ( یا مقداری غیر از صفر) نشان داده می شود.

مثال:

کد:


کد PHP:
If Y Then Text1.Text "Equal" 


در این مثال اگر مقدار x و y برابر باشد آنگاه مساوی در جعبه متن نوشته می شود.

مثال:

کد:

کد PHP:
If b Then Max Else Max 

در این مثال اگر a بزرگتر ازb باشد مقدار ماکسیمم برابر a و در غیر این صورت مقدار ماکسیمم برابر b می شود.

(همون كه اول گفتم)

ساختار ElseIf

اگر بخواهیم با استفاده از If شرط های گوناگونی را چک کنیم از ElseIf می توان استفاده کرد. البته من این کار را

توصیه نمی کنم چون باعث کم شدن خوانایی برنامه ، سردرگمی برنامه نویس و طولانی تر شدن برنامه می شود.

براي اين كار از ساختار select case استفاده ميكنيم كه به زودي اونم توضيح ميدم


مثال:
کد PHP:
If 0 Then

    Text1
.Text "positive"

ElseIf 0 Then

    Text1
.Text "negative"

Else

    
Text1.Text "zero"

End If 


در این مثال اگر مقدار متغییر بزرگتر از صفر باشد کلمه مثبت و در غیر این صورت اگر مقدار متغیر کوچکتر از صفر باشد

کلمه منفی و در غیر این صورت کلمه صفر در جعبه متن نوشته می شود