تغييری در وضعيت مثال قبل و استفاده از رويداد KeyUp
فرض کنيد بخواهيم مثال قبل را طوری تغيير دهيم که با نوشتن هر رقمی در txtCelsius ، بدون نياز به فشردن کليد، نتيجه به طور خودکار در txtFahrenheit نوشته شود.مثلاً به محض اينکه عدد8 رازديم، تبديل شده 8 را به فارنهايت بنويسيد و به محض فشردن کليد 0 (روی هم شده است80) تبديل شده 80 را به فارنهايت بنويسد و ...
ابتدا کدهای نوشته شده برای cmdconvert را پاک کنيد و سپس خود کليد را نيز از روی فرم حذف کنيد تا به سراغ کدنويسی برای خودText Box ها برويم.
Text Box ها دارای جهار رويداد (Event) مهم می باشند:
KeyDown – KeyUp – KeyPress – Change
زمانی که فوکوس(تمرکز) به يک Text Box داده شود، اگر کليدی از صفحه کليد زده شود، ابتدا رويدادKeyPress رخ می دهد ( و اين به سيستم می فهماند که يک کليدی فشرده شد) ، سپس رويداد KeyDown رخ می دهد ( و اين به سيستم می فهماند که کليد زده شده، تازه زده شده است و هنوز فشرده است) و وقتی دستمان را از روی کليد برداريم، رويداد KeyUp رخ می دهد.
رويداد Change نيز زمانی که هر تغييری در مقدار داخل Text box انجام شود، روی می دهد (و لذا مثلاً اگر کليدی مثل Arrow Keys (کليدهای حرکتی) که تغييری در مقدار داخل Text Box انجام نمی دهد زده شود، رويداد Change رخ نمی دهد.)
توجه داشته باشيم که KeyDownKeyUp) برای همه کليدهای صفحه کليد رخ می دهد اما رويداد KeyPress برای برخی مثل Arrow Keys رخ نمی دهد.
Event Procedure مربوط به KeyDown و KeyUp دارای دو آرگومان (پارامتر) هستند:
1- پارامتر keycode که کد اسکی کليد فشرده شده را بر می گرداند.
2- پارامتر Shift که يکی از چهار مقدار 0 و 1 و 2 و 3 را بر می گرداند. اگر مقدار برگشتی آن يک باشد، يعنی در حال فشردن کليد زده شده، کليد Shift پايين بوده، مقدار برگشتی دو نشانگر پايين بودن کليدAltو مقدار برگشتی برابر سه، نشانگر پايين بودن کليد Control می باشد و صفر بودن آن، فشردن کليد بدون پايين بودن هيچ يک از اين سه کليد می باشد. و Event Procedure مربوط به KeyPress تنها يک آرگومان KeyAscki دارد که کد اسکی کليد فشرده شده را برمی گرداند.
با توجه به مطالب گفته شده، کافی است برای رويدادِ (Event) KeyUp از txtCelsius چنين بنويسيم:


کد PHP:
Private Sub      txtCelsius_KeyUp (KeyCode As Integershift As Integer)
                    
txtFahrenheit = (Val (txtCelsius)*9/5) + 32
          End Sub 

ذکر چند نکته:
1- اگر بر روی يک Text Box در Design Time دابل کليک کنيد، به طور پيش فرض، رويداد Change از آن را برای کدنويسی باز می کند. اگر می خواهيم Event Procedure رويدادهای ديگر را بياوريم، کافی است از Combo Box منوی باز شونده عمودی کرکره ای که يک فلش رو به پايين سمت راست خود برای باز شدن منو دارد) سمت راست بالای صفحه کدنويسی، يکی از Event Procedure ها را به دلخواه انتخاب کنيم. Combo Box سمت چپ آن هم نام تمام Object های استفاده شده در آن فرم خاص را دارد که هر کدام انتخاب باشد، در Combo Box سمت راست، Procedure های آن Object خاص را ليست خواهد کرد. در شکل 5 برخی از رويدادهای مربوط به txtCelsius را می بينيد.
2- همانطور که می بينيم در Procedureفوق برای Text Box ها، نام هيچ مشخصه ای را نياورديم که همانطور که قبلاً توضيح داده شد، در اينصورت به طور پيش فرض، مشخصه Text برای آنها در نظر گرفته می شود.
3- تابع Val (مخفف Value) مقدار عددی يک string را برمی گرداند. از آنجا که مقدار داخل txtCelsiusاز نوع string 0متنی) است ولی بايد بر روی آن عمل ضرب و تقسيم و جمع را انجام دهيم. ابتدا آن را توسط تابع Val، عددی نموديم. (هر چند VB تا جای ممکن سعی می کند خودش اين تبديلات را اگر ما هم نگذاريم، انجام دهد ولی بهتر است عادت شود، برای جلوگيری از خطاهای احتمالی، شرايط هر موقعيت را فراهم آوريم.)
ادامه:
آخرين کاری که بايد برای پروژه Second Example انجام دهيم، جلوگيری از خطای Type Miss Mach است. اين خطا زمانی روی می دهد که در يک عمليات، مقادير مناسب نباشند. مثلاً اگر بخواهيم مقدار متنی “Ali” را در مثلاً 5 ضرب کنيم، اين خطا (که در VB، خطای شماره 13 است) رخ می دهد.
در برنامه ما هم، اگر کاربر، در txtCelsius بجای يک عدد، حرفی را بنويسد، هنگام ضرب شدن در 9/5، همين خطا رخ خواهد داد.
برای جلوگيری از بروز خطا و گرفتن کنترل خطا بدست برنامه، از تابع On Error استفاده می کنيم. اگر Procedure مربوط به رويداد Key Up از txtCelsius را به صورت زير تغيير دهيم:


کد PHP:
Private Sub      txtCelsius–KeyUp (KeyCode As Integershift as Integer)
               
On      Error Goto xx
                    txtFahrenheit 
= (txtCelsius 9/5) + 32
               
Exit      Sub
          xx
:
               IF      
Errnumber 13 then
                    txtFahrenheit 
“can’t convert “
               End 
IF
          
End Sub 

در اينصورت تابع On Error می گويد که وقتی به خطايی در ادامه برخوردی به خطی از Procedure که دارای برچسب xx (يک برچسب اختياری) است برو (Goto xx) . اگر برنامه به اين خط برود (يعنی وقتی خطايی رخ داد) ، بررسی می کند اگر شماره خطای رخ داده شده (Err يک Object هميشگی در VB است که مشخصه number از آن، شماره شماره خطای رخ داده را در خود نگهداری می کند) برابر B بود، بجای convert کردن، در txtFahrenheitبنويسيدcan’t convert (اميدوارم نحوه بکارگيری دستورات شرطی (IF sentences) را بدانيد). تنها نکته ای که هست اينکه اگر خطا رخ نداد و convert انجام شد، ديگر نبايد به خط xx وارد شود و لذا از دستور Exit sub استفاده کردع ايم. اين دستور در هر جايی از يک sub اجرا شود، بلافاصله از آن خارج می شود و دستورات ديگر را اجرا نمی کند.