ویژوال بیسیک /محیط های مبتنی بر زبان بیسیک

در این زبان امکان arctan/Sin/cos/tan/موجود می باشد


برای استفاده از بقیه فرمولها توابعی به صورت زیر تعریف کنیدتوجه کنید عبارت بعد از کتیشن کامنت است و دلخواه است وبرای توضیح استفاده میشود.
کتانژانت:


کد PHP:
Public Function Cotan(ByVal x As Double) As Double 
 Cotangent 
Cotan 
Tan(x

End Function 


-___________________________________

سکانت :
کد PHP:
Function Sec(ByVal x As Double) As Double 

Secant    Sec 
Cos(x
End Function ________________________________________________


کسکانت:کد PHP:
Public Function Cosec(ByVal x As Double) As Double Cosecant 
Cosec 
Sin(x
End Function 
ارک سینوس:

کد PHP:
Public Function Arcsin(ByVal x As Double) As Double 
Inverse Sine 
If Abs(x) = 1 Then 
Arcsin 
Atn(1) * Sgn(x) * 
Else 
Arcsin Atn(Sqr(-1)) 
End If 
End Function 


__________________________________________________ _____

ارک کسینوس:

کد PHP:
Public Function Arccos(ByVal x As Double) As Double 
 Inverse Cosine 
If Abs(x) = 1 Then 
Arccos 
Atn(1) * (Sgn(x)) * 
Else 
Arccos Atn(-Sqr(-1)) + Atn(1
End If 
End Function 

__________________________________________________ ______

ارک سکانت:


کد PHP:
Public Function Arcsec(ByVal x As Double) As Double 
 Inverse Secant 
If Abs(x) = 1 Then 
Arcsec 
Atn(1) * Sgn(x) * 
Else 
Arcsec Atn(Sqr(1)) + Sgn((x) - 1) * (Atn(1)) 
End If 
End Function 


__________________________________________________ ___


ارک کسکانت:


کد PHP:
Public Function Arccosec(ByVal x As Double) As Double 
 Inverse Cosecant 
If Abs(x) = 1 Then 
Arccosec 
Atn(1) * (Sgn(x) * 2) Else 

Arccosec Atn(Sqr(1)) + (Sgn(x) - 1) * (Atn(1)) 
End If 
End Function 


__________________________________________________ ____________

ارک کتانژانت:کد PHP:
Public Function Arccotan(ByVal x As Double) As Double 
 Inverse Cotangent 
Arccotan 
Atn(x) + Atn(1
End Function 
__________________________________________________ ____________________


در این قسمت به تعریف توابع ها یپر بولیک میپردازیم


سینوس هایپر بولیک:
کد PHP:
Public Function HSin(ByVal x As Double) As Double 
 Hyperbolic Sine 
HSin 
= (Exp(x) - Exp(-x)) / 
End 
Function 

کسینوس هایپر بولیک:
کد PHP:
Public Function HCos(ByVal x As Double) As Double 
 Hyperbolic Cosine 
HCos 
= (Exp(x) + Exp(-x)) / 
End 
Function 

تانژانت هایپر بولیک:

کد PHP:
Public Function HTan(ByVal x As Double) As Double 
 Hyperbolic Tangent 
HTan 
= (Exp(x) - Exp(-x)) / (Exp(x) + Exp(-x)) 
End Function سکانت هایپر بولیک:


کد PHP:
Public Function HSec(ByVal x As Double) As Double 
 Hyperbolic Secant 
HSec 
/ (Exp(x) + Exp(-x)) 
End Function 


کسکانت هایپر بولیک:کد PHP:
Public Function HCosec(ByVal x As Double) As Double 
 Hyperbolic Cosecant 
HCosec 
/ (Exp(x) - Exp(-x)) 
End Function 
کتانژانت هایپر بولیک:
کد PHP:
Public Function HCotan(ByVal x As Double) As Double
Hyperbolic Cotangent
HCotan
= (Exp(x) + Exp(-x)) / (Exp(x) - Exp(-x))
End Function

ارک سینوس هایپر بولیک:


کد PHP:
Public Function HArcsin(ByVal x As Double) As Double 
 Inverse Hyperbolic Sine 
HArcsin 
Log(Sqr(1)) 
End Function ارک کسینوس هایپر بولیک:کد PHP:
Public Function HArccos(ByVal x As Double) As Double 
 Inverse Hyperbolic Cosine 
HArccos 
Log(Sqr(1)) 
End Function 


ارک تانژانت هایپر بولیک:کد PHP:
Public Function HArctan(ByVal x As Double) As Double 
 Inverse Hyperbolic Tangent 
HArctan 
Log((x) / (x)) / 
End 
Function 
ارک کتانژانت هایپر بولیک:کد PHP:
Public Function HArccotan(ByVal x As Double) As Double 
 Inverse Hyperbolic Cotangent 
HArccotan 
Log((1) / (1)) / 
End 
Function 

ارک سکانت هایپر بولیک:کد PHP:
Public Function HArcsec(ByVal x As Double) As Double 
 Inverse Hyperbolic Secant 
HArcsec 
Log((Sqr(-1) + 1) / x
End Function 
ارک کسکانت هایپر بولیک:کد PHP:
Public Function HArccosec(ByVal x As Double) As Double 
 Inverse Hyperbolic Cosecant 
HArccosec 
Log((Sgn(x) * Sqr(1) + 1) / x
End Function 


Public Hyperbolic Trigonometric Functions