تابع Dir در ويژال بيسيك همان كاري را مي كند كه د رداس انجام مي دهد يعني فايل ها و پوشه هايي را كه در آدرس مورد نظر است را فهرست مي كنند.

امروز براي اينكه بيشتر با اين تابع آشنا شويد برنامه اي برايتان مي نويسم كه با كمك تابع Dir تمام زير دايركتوري هاي يك دايركتوري را نشان مي دهد.

حالا ويژال بيسيك را باز كنيد و يك CommandButton به نام cmdStart و يك TextBox به نام StartText و يك ListBox به نام List1 به فرم اضافه كنيد و سپس كد زير را بنويسيد.کد PHP:
Option Explicit

Private Sub  cmdStart_Click()

Static 
Running As Boolean

Dim next_dir 
As  Integer

Dim dir_name 
As String

Dim sub_dir 
As String

Dim i  
As Integer

Dim txt 
As String

If Right(StartText.Text1) = ""  Then

StartText
.Text Left(StartTextLen(StartText.Text– 1)

End  If

If 
Running Then

Running 
False

cmdStart
.Caption =  "Start"

Else

Running True

MousePointer 
=  vbHourglass

cmdStart
.Caption =  "Stop"

List1.Clear

DoEvents

next_dir 
=  1

List1
.AddItem StartText.Text

Do While next_dir <=  List1.ListCount

'Get the next directory to search

dir_name =  List1.List(next_dir – 1)

next_dir = next_dir + 1

sub_dir =  Dir(dir_name & "*", vbDirectory)

Do While sub_dir <>  ""

'
Add the name to the list

it is a directory

If  UCase(sub_dir) <> "PAGEFILE.SYS" And sub_dir <> "." And sub_dir  <> ".." Then

sub_dir 
dir_name "" sub_dir

On  Error Resume NextIf GetAttr(sub_dir) And vbDirectory Then  List1.AddItem sub_dir

DoEvents

End 
If

sub_dir Dir(,  vbDirectory)

Loop

DoEvents

If Not Running Then Exit  Do

Loop

End 
If

MousePointer =  vbDefault

cmdStart
.Caption "Start"

Running False

End  Sub حالا برنامه را اجرا كرده و دكمه را فشار دهيد در ليست تمام زيردايركتوري هاي آدرس نوشته شده در TextBox نمايش داده مي شود.