کد PHP:
http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?t=193760 
برای نمایش گوگل مپ در انجمن باید یک bbcode جدید بسازید با مشخصات زیر:

عنوان:[gmap]
به کار بردن تنظیمات {}: -> خیر
حذف برچسب (Tag) در حالت خالی -> بله
غیرفعال کردن BB Code در داخل BB Code -> بله
غیر فعال کردن شکلک ها در داخل BB Code -> بله
غیر فعال کردن Word Wrapping در داخل BB Code ->بله


کد زیر را هم در بخش جایگزینی قرار بدید

کد PHP:
<script type="text/javascript">
function 
ckURL()
  {   if ((
u.indexOf("http://")!=u.lastIndexOf("http://"))||u.lastIndexOf("http://")!=0){return false;}
      if (
u.indexOf('"')>=0) {return false;}
      if (
u.indexOf("http://maps.google")!=0){return false;}
      return 
true;
  }

t='';incr=0;t_i="{param}";
t_n_q=t_i.replace(/&quot;/g,'"');

if(
t_n_q.indexOf("91;url")>0)
{ if(
t_n_q.indexOf('91;url="')>0){t=t_n_q.substr(t_n_q.indexOf('91;url="')+8,t_n_q.length);t_n_q='';}
  if(
t_n_q.indexOf('91;url=')>0) {t=t_n_q.substr(t_n_q.indexOf('91;url=')+7,t_n_q.length);t_n_q='';a=t.replace(/93;/g,'"');t=a;incr=2;}
  if(
t_n_q.indexOf('91;url')>0)  {if (t_n_q.indexOf('93;')==(t_n_q.indexOf('91;url')+8)){t=t_n_q.substr(t_n_q.indexOf('91;url')+11,t_n_q.length);a=t.replace(/91;/g,'"');t=a;}}
}
else
t=t_n_q.substr(t_n_q.indexOf('src="')+5,t_n_q.length);}
u=t.substr(0,t.indexOf('"')-incr);
up=u.replace(/amp;/g,'');u=up;

if (
ckURL())
document.write('<iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="'+u+'"></iframe>');}
else
{
document.write("<p><b>Wrong map URL, edit the post to change it.</b></p>Reload the page when finished to check if correct.");}
</script>