در این قسمت لیست مکمل های فارسی ساز هک ها و پلاگین های 3.6 قرار می گیرد .