در قسمت جستجو در [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید]ها کد زیر را جستجو

postbit_attachment

کد زیر را پیدا کنید:

کد PHP:
<tr>
    <
td><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_attach]/$attachment[attachmentextension].gif" alt="<phrase 1="$attachment[attachmentextension]">$vbphrase[file_type_x]</phrase>" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
    <
td><a href="attachment.php?$session[sessionurl]attachmentid=$attachment[attachmentid]&amp;d=$attachment[dateline]"<if condition="$show['newwindow']"target="_blank"</if>>$attachment[filename]</a> ($attachment[filesize]<if condition="$show['views']">, <phrase 1="$attachment[counter]">$vbphrase[x_views]</phrase></if>)</td>
</
tr
به جاش قرار بدید:

کد PHP:
<tr>
    <if 
condition="$show['member']">

    <
td><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_attach]/$attachment[attachmentextension].gif" alt="<phrase 1="$attachment[attachmentextension]">$vbphrase[file_type_x]</phrase>" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
    <
td><a href="attachment.php?$session[sessionurl]attachmentid=$attachment[attachmentid]&amp;d=$attachment[dateline]"<if condition="$show['newwindow']"target="_blank"</if>>$attachment[filename]</a> ($attachment[filesize]<if condition="$show['views']">, <phrase 1="$attachment[counter]">$vbphrase[x_views]</phrase></if>)</td>

<else />
<
tdبرای مشاهده فایل پیوست ثبت نام کنید برای ثبت نام"  <a href="/register.php">اینجا کلیک</a>. کنید</td>
</if>
</tr>