نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 , از مجموع 4

موضوع: خطایی در هنگام مشاهده پیغام خصوصی

 1. #1
  تاریخ عضویت
  May 2008
  نوشته ها
  2
  سپاس ها
  1
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پیش فرض خطایی در هنگام مشاهده پیغام خصوصی

  سلام
  موقعی که می خوام یک پیغام خصوصی ببینم این اررور رو می ده :
  کد PHP:
  Warningmysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in [path]/includes/class_postbit.php on line 307 
  در postbit من فقط کد های هک پرچم من شما و حالت من رو اضافه کردم.بقیش دست نخوردس...
  اینم postbit:
  کد HTML:
  $template_hook[postbit_start]
  <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
    <td class="thead" $post[scrolltothis]>
      <span class="normal" style="float:$stylevar[right]">
        &nbsp;
        <if condition="$show['postcount']">(#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]">$post[postcount]</a>)</if>
        <a href="#top" onclick="return toggle_collapse('postbit_$post[postid]')"><img id="collapseimg_postbit_$post[postid]" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_thead{$GLOBALS['vbcollapse']['collapseimg_postbit_' . $post[postid]]}.gif" alt="" border="0" /></a>
      </span>
        <!-- status icon and date -->
        <span class="normal">
        <a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a><if condition="$show['inlinemod']"><input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" /></if>
        
      </span>
        <!-- / status icon and date -->        
      </td>
      
      
    
  </tr>
  </table>
  <div id="collapseobj_postbit_$post[postid]" style="{$GLOBALS['vbcollapse']['collapseobj_postbit_' . $post[postid]]};">
  <table class="tborder" id="post$post[postid]" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center" style="border-top:0px;">
  <tr valign="top">
    <td class="alt2" width="175">
        
        <div id="postmenu_$post[postid]">
            <if condition="$show['profile']">
            <a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a>
            $post[onlinestatus]
            <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>
            <else />
            $post[musername]
            </if>
          </div>
          
          <if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont">$post[usertitle]</div></if>
          <if condition="$post['rank']"><div class="smallfont">$post[rank]</div></if>
    $template_hook[postbit_userinfo_left]      
            
  <if condition="$show['reputation']"><div style="padding:2px 0px 2px 0px;"></div><div><span id="repdisplay_$post[postid]_$post[userid]">$post[reputationdisplay]</span></div></if>
      
        <if condition="$show['avatar']">
          <div class="smallfont">
            &nbsp;<br /><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a>
          </div>
        </if>
        
        <div class="smallfont">
          &nbsp;<br />
          <div class="vb_postbit_info">$vbphrase[posts]: $post[posts]</div>
    <if condition="!empty($post[mood])">
    <div>
     $vbphrase[my_mood]: <img src="images/mood/$post[mood].gif" border="0" />
    </div>
    </if>
          <if condition="!empty($post[Flag])">
          <div>
            $vbphrase[my_Flag]: <img src="images/Flag/$post[Flag].gif" border="0" />
          </div>
          </if>
  $template_hook[postbit_userinfo_right_after_posts]
          <if condition="$post['joindate']"><div class="vb_postbit_info">$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div></if>
          <if condition="$post['field2']"><div class="vb_postbit_info">$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></if>
          <if condition="$post['age']"><div class="vb_postbit_info">$vbphrase[age]: $post[age]</div></if>
          <if condition="$show['infraction']"><div class="vb_postbit_info">$vbphrase[infractions]: $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])</div></if>
          <if condition="$show['reputation']"><if condition="$show['reppower']"><div class="vb_postbit_info"><span id="reppower_$post[postid]_$post[userid]">$vbphrase[reppower]</span>: $post[reppower]</div></strong></if></if>
          
        </div>          
      <div style="padding:5px 0px 5px 0px;"></div>
      <div>$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div>
    </td>
    
    
  
  
  
    <if condition="$show['moderated']">
    <td height="100%" valign="top" class="alt2" id="td_post_$post[postid]">
    <else />
    <td height="100%" valign="top" class="alt1" id="td_post_$post[postid]">
    </if>
    
    
    <div style="float:right">
  
  <if condition="$show['reputationlink']">
          <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
          <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
        </if>
      
        <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>
  
  <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a> </if> $post[iplogged]</div><div class="smallfont">
  $template_hook[postbit_messagearea_start]
      <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
        <!-- icon and title -->
        <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
          <if condition="$post['title']"><strong>$post[title] - </strong></if>
        <!-- status icon and date -->
       </if>
      
      
        <!-- status icon and date -->  
      <if condition="!$show['announcement']">
          $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
        <else />
          <phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
        </if>
        $post[firstnewinsert]
        <!-- / status icon and date -->
      </div>
      
  <div class="spacer"></div> <div class="hr" style="width: 100%;">
         <hr />
        </div>  
  <div class="spacer"></div>
      
      <!-- message -->
      <div id="post_message_$post[postid]" class="vb_postbit">$post[message]</div>
      <!-- / message -->
    
      <if condition="$show['attachments']">
      <!-- attachments -->
        <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px">
        
        <if condition="$show['thumbnailattachment']">
          <fieldset class="fieldset">
            <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
            <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
            $post[thumbnailattachments]
            </div>
          </fieldset>
        </if>
      
        <if condition="$show['imageattachment']">
          <fieldset class="fieldset">
            <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
            <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
            $post[imageattachments]
            </div>
          </fieldset>
        </if>
        
        <if condition="$show['imageattachmentlink']">
          <fieldset class="fieldset">
            <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
            <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
            $post[imageattachmentlinks]
            </table>
            </fieldset>
        </if>
        
        <if condition="$show['otherattachment']">
          <fieldset class="fieldset">
            <legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
            <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
            $post[otherattachments]
            </table>
          </fieldset>
        </if>
        
        <if condition="$show['moderatedattachment']">
          <fieldset class="fieldset">
            <legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
            <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
            $post[moderatedattachments]
            </table>
          </fieldset>    
        </if>
        
        </div>
      <!-- / attachments -->
      </if>
      $template_hook[postbit_signature_start]
      <if condition="$post['signature']">
      <!-- sig -->
        <div> <br />
        <div class="hr" style="width: 100px;">
         <hr />
        </div><div class="spacer"></div>
          $post[signature]
        </div>
      <!-- / sig -->
      </if>
       $template_hook[postbit_signature_end]
      <if condition="$show['postedited']">
      <!-- edit note -->
        <div class="smallfont"> <div class="spacer"></div>
       <div class="hr">
        <hr />
       </div><div class="spacer"></div>
          <em>
          <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>.
          <if condition="$post['edit_reason']">$vbphrase[reason]: $post[edit_reason]</if>
          </em>
        </div>
      <!-- / edit note -->
      </if>
    
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="alt2">
    
    <div style="float:left">
        <if condition="$show['moderated']">
          <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
  </if>
        <if condition="$show['spam']">
          <img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" />      
  </if>
        <if condition="$show['deletedpost']">
          <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
        </if>
        <if condition="$show['redcard']">
          <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
        <else />
          <if condition="$show['yellowcard']">
            <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
          </if>
        </if>
        
        
        </div>
      
    </td>
    <if condition="$show['moderated']">
    <td class="alt2" align="$stylevar[right]">
    <else />
    <td class="alt1" align="$stylevar[right]">
    </if>
      <!-- controls -->
      
      <div style="float:left">
        
        <if condition="$post['editlink']">
        <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
        <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
      </if>
        
        </div>
      
      
      
      <if condition="$post['forwardlink']">
        <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
      </if>
      <if condition="$post['replylink']">
        <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
      </if>
      <if condition="$show['multiquote_post']">
        <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
      </if>
      <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
        <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
      </if>
      
      $template_hook[postbit_controls]
      <!-- / controls -->
    </td>
  </tr>
  
  </table>
  </div>
  $template_hook[postbit_end]
  <!-- post $post[postid] popup menu -->
  <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">
    <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
    <tr>
      <td class="thead">$post[username]</td>
    </tr>
    <if condition="$show['profile']">
      <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
    </if>
    <if condition="$show['pmlink']">
      <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
    </if>
    <if condition="$show['emaillink']">
      <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
    </if>
    <if condition="$show['homepage']">
      <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
    </if>
    <if condition="$show['search']">
      <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_all_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
    </if>
    <if condition="$post['userid'] AND $show['member']">
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr>
    </if>
   $template_hook[postbit_user_popup]
    </table>  
  </div>
  <!-- / post $post[postid] popup menu -->

 2. #2
  تاریخ عضویت
  Feb 2008
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  4,176
  سپاس ها
  834
  سپاس شده 5,119 در 2,336 پست

  پیش فرض پاسخ : خطایی در هنگام مشاهده پیغام خصوصی

  فايل class_postbit.php در هاستتون اشكال داره.

  شمــاره تمــاس : 09198389479
  021-22602917
  طـراحی انواع وب سایت شرکتی و شخصی
  [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید]
  فروش ویژه سرور مجازی و اختصاصی

  [برای مشاهده لینک ها عضو سایت شوید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک کنید] 3. #3
  تاریخ عضویت
  May 2008
  نوشته ها
  2
  سپاس ها
  1
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پیش فرض پاسخ : خطایی در هنگام مشاهده پیغام خصوصی

  اونو که می دونم عزیز یک قسمتی از postbit هست که این اررور رو می ده

 4. #4
  تاریخ عضویت
  Apr 2008
  محل سکونت
  اصفهان . شهرضا
  سن
  28
  نوشته ها
  209
  سپاس ها
  167
  سپاس شده 241 در 101 پست

  پیش فرض پاسخ : خطایی در هنگام مشاهده پیغام خصوصی

  کد پرچم و حالت من را یک بار از داخل پست بیت پاک کنید و دوباره با دقت لبشتری وارد کنید .

  اگه بازم نشد از پست بیت عمیدو استفاده کنید و کد ها را در postbit legacy وارد کنی و به postbit دست نزنید .

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •