در صورتی که تمایل به یادگیری طراحی وب سایت دارید، از وب سایت های زیر می توانید جهت یادگیری استفاده نمایید. آموزش های این وب سایت ها شامل HTML/CSS, Photoshop, PHP/MySQL, Javascript/jQuery/AJAX and Flash می باشد. جهت یافتن هر یک از وب سایت ها کافی است آدرس آن را در گوگل جستجو نمایید.
1. W3SCHOOLS: ONLINE WEB TUTORIALS


2. QUACKIT: FREE WEBMASTER TUTORIALS


3. TIZAG


4. FREE WEBMASTER HELP: EVERYTHING A WEBMASTER NEEDS


5. HSCRIPTS: FREE WEB MASTER RESOURCE


6. HTMLLITE: USING TEXT EDITORS TO CREATE WEB PAGES. EASY TO LEARN.


7. TUTORIALTASTIC


8. WEBDEVELOPERSNOTES: FREE WEB DEVELOPMENT TUTORIALS


9. ECHOECHO: WEB TUTORIALS


10. SERGEY GRIBOV WEB SITE: JUMPSTART TO THE WEB TECHNOLOGIES TUTORIAL


11. JESSETT: CREATING A WEB SITE – A STEP BY STEP GUIDE


12. WEB DESIGN LIBRARY: ONE-STOP WEB DESIGN RESOURCE


13. ACADEMIC TUTORIALS: QUICK & EASY LEARNING


14. HOW-TO-BUILD-WEBSITES: BEGINNERS WEB DESIGN TUTORIALS


15. WEBMONKEY: THE WEB DEVELOPERS RESOURCE


16. CODENIQUE: FREE TUTORIALS ON HTML, XHTML, CSS AND MORE ONLINE!


17. PAGERESOURCE: THE WEB DESIGN RESOURCE


18. TECHI WAREHOUSE


19. HTMLDOG: HTML AND CSS TUTORIALS, REFERENCES, AND ARTICLES


20. BEGINNER’S GUIDE


21. HTMLPRIMER: TUTORIALS, GUIDES AND REFERENCE MATERIALS


22. HTML.NET: LEARN HTML AND CSS – USE OUR FREE TUTORIALS – BUILD YOUR OWN WEBSITE


23. WEB DESIGN FROM SCRATCH


24. MICROSOFT BEGINNER DEVELOPER LEARNING CENTER


25. HTML MADE EASY: WEB DESIGN FOR BEGINNERS


26. BOOGIE JACK: HTML AND CSS TUTORIALS


27. CSSBASICS: EVERYTHING YOU EVER WANTED TO KNOW ABOUT THE BASICS OF CSS


28. FRIENDLY BIT: BEGINNERS GUIDE TO CSS


29. HTMLHELP: GUIDE TO CASCADING STYLE SHEETS


30. JAVASCRIPT MALL


31. ANDY’S INTRODUCTORY JAVASCRIPT TUTORIALS


32. CSS-TRICKS: A WEB DESIGN COMMUNITY


33. PHOTO EDITING


34. SIMPLEPHOTOSHOP: AS SIMPLE AS PHOTOSHOP


35. PHOTOSHOPSUCCESS: ABSOLUTE BEGINNERS GUIDE TO PHOTOSHOP


36. 50 GREAT PHOTOSHOP TUTORIALS FOR CLEVER BEGINNERS


37. JQUERY


38. JQUERY FOR ABSOLUTE BEGINNERS: THE COMPLETE SERIES


39. WEBREFERENCE: INTRODUCTION TO AJAX TECHNOLOGIES


40. VINEYARDESIGNS


41. FREE ADOBE FLASH TUTORIALS


42. NEWGROUNDS


43. FLASHJOURNALISM