شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها
 • :smilies (28):
  Smilies (28)
  Smilies (28)
 • :idea_majidonline:
  Idea Majidonline
  Idea Majidonline
 • :shocked:
  Shocked
  Shocked
 • :smilies (19):
  Smilies (19)
  Smilies (19)
 • :smilies (22):
  Smilies (22)
  Smilies (22)
 • :ghelgheli:
  Ghelgheli
  Ghelgheli
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :evilgrin:
  Evilgrin
  Evilgrin
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :razz:
  Razz
  Razz
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :question:
  Question
  Question
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :there:
  There
  There
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :nomood:
  Nomood
  Nomood
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :biggestgrin:
  Biggestgrin
  Biggestgrin
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :smilies (9):
  Smilies (9)
  Smilies (9)
 • :smilies (29):
  Smilies (29)
  Smilies (29)
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :snap:
  Snap
  Snap
 • :smilies (18):
  Smilies (18)
  Smilies (18)
 • :smilies (17):
  Smilies (17)
  Smilies (17)
 • :smilies (16):
  Smilies (16)
  Smilies (16)
 • :smilies (11):
  Smilies (11)
  Smilies (11)
 • :smilies (25):
  Smilies (25)
  Smilies (25)
 • :smilies (24):
  Smilies (24)
  Smilies (24)
 • :smilies (23):
  Smilies (23)
  Smilies (23)
 • :smilies (21):
  Smilies (21)
  Smilies (21)
 • :smilies (20):
  Smilies (20)
  Smilies (20)
 • :smilies (10):
  Smilies (10)
  Smilies (10)
 • :smilies (14):
  Smilies (14)
  Smilies (14)
 • :smilies (15):
  Smilies (15)
  Smilies (15)
 • :smilies (27):
  Smilies (27)
  Smilies (27)
 • :smilies (26):
  Smilies (26)
  Smilies (26)
 • :smilies (4):
  Smilies (4)
  Smilies (4)
 • :smilies (5):
  Smilies (5)
  Smilies (5)
 • :smilies (6):
  Smilies (6)
  Smilies (6)
 • :smilies (7):
  Smilies (7)
  Smilies (7)
 • :smilies (8):
  Smilies (8)
  Smilies (8)
 • :smilies (13):
  Smilies (13)
  Smilies (13)
 • :smilies (12):
  Smilies (12)
  Smilies (12)
 • :smilies (1):
  Smilies (1)
  Smilies (1)
 • :smilies (2):
  Smilies (2)
  Smilies (2)
 • :smilies (3):
  Smilies (3)
  Smilies (3)
 • :smilies:
  Smilies
  Smilies